„Tél a város felett” nyereményjáték-szabályzat

1. A játék szervezője és adatfeldolgozója
A „Koktélozás a város felett” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője az IK Hotels Kft., (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 5. cégjegyzékszám: 01 09 895537, adószám 14249198-2-41: továbbiakban: „Szervező”).
A Játék adatfeldolgozója a Aria Projekt, (székhely: cégjegyzékszám: 01 09 280051, adószám 12821985-2-41: továbbiakban: „Adatfeldolgozó”),
A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára az High Note SkyBar hivatalos weboldalán.

2. A részvételre jogosultak köre, részvételi feltételek, regisztráció:
A Játékban azok a cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik valamennyi következő feltételeknek megfelelnek:

a) 18. életévüket betöltötték.
b) Regisztrálnak a Játékra a Játékszabályzatban meghatározott módon.

A Játékra történő regisztráció a játékszabályzat elfogadásának minősül.
A Játékban nem jogosultak részt venni a Szervező, illetve az Adatfeldolgozó alkalmazottai, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § szerinti közeli hozzátartozói.
Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén – különösen ilyen esetnek minősül amennyiben a Játékos más személy Facebook profilját, Facebook fiókját használva vesz részt a Játékban -a játékból bárkit kizárjon. Szervező a Játékos kizárását a nyeremények átadását megelőzően a játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

3. A Játék időszaka
2022.01.12.-2022.01.16.

4. Játék leírása:
A Szervező a High Note SkyBar Facebook és Instagram oldalán https://www.facebook.com/highnoteskybar; https://www.instagram.com/highnoteskybar/) publikálja a „Koktélozás a város felett nyereményjáték” felhívást.

5. Nyereménycsomag:
Páros forró koktélcsomag – 2 db forró koktél 2 fő részére a High Note SkyBar nyitvatartási idejében. A nyereményt 2022. február 28-ig lehet felhasználni.

6. A nyertesek kisorsolása, Játékosok értesítése, nyeremények átadása:
Azok között a játékosok között, akik minden feltételt teljesítenek, 1db -1db Páros forró koktélcsomag – 2db forró koktél 2 fő részére a High Note SkyBar nyitvatartási idejében – kerül kisorsolásra. Eredményhirdetés 2022. január 17. 12:00 óra. A sorsolás véletlenszerű kiválasztás elvén működő, elektronikus sorsoló program segítségével történik. A sorsolásra az Adatfeldolgozó posta címén () kerül sor. A nyerteseknek a játékposzt alatt külön komment formájában és a felhasználó kommentjének megválaszolásával (kommentelésével) kerül közlésre a nyertes neve. A nyertesnek 24 óra áll rendelkezésre, hogy privát üzenet formájában felvegye a kapcsolatot a High Note SkyBar oldalával.

7. Adatvédelem
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 28. cikke alapján a játékosokat a Szervező tájékoztatja, hogy az adatkezelés a személyes hozzájárulásukon alapul, melyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályzatban olvastak és elfogadnak:
A nevező a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha ő lesz a nyertes, a Szervező az adatai közül a vezeték és utónevüket nyilvánosságra hozhatja a High Note SkyBar hivatalos honlapján, Facebook oldalán, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.
A nevező a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatfeldolgozó a törvényi kereteknek megfelelően az adatait kezelje.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A játékos az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

8. Felelősség kizárása
A kedvezményezett promóciós játékban való részvételhez történő előzetes hozzájárulásának beszerzéséről a nevezést benyújtó személy köteles gondoskodni. A Szervező, illetve az adatfeldolgozó a pályázat benyújtásával úgy tekinti, hogy a jelen játékszabályzat ismeretében a nevezett személy hozzájárult a játékban való részvételhez, későbbi egyeztetéshez.
A Szervezőnek nem áll módjában a megadott adatok helyességét ellenőrizni, ezért amennyiben a résztvevő hibásan vagy hiányosan adja meg elérhetőségét vagy személyazonosító adatait, és ez akadályozza nyeremény kisorsolását, átadását, a nyereményre nem válik jogosulttá, a Játékosok az általuk szolgáltatott hibás ill. hiányos adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Ez esetben pótnyertes válik jogosulttá a nyeremény átvételéhez. Ha együttműködési kötelezettségének a nyertes vagy a kedvezményezett nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során.
A Szervező továbbá nem vállal felelősséget a www.facebook.com és az alkalmazás keretrendszerének időszakos meghibásodásáért, szolgáltatás kimaradásért, a Játék folyamán bekövetkező elérhetetlenségeiből eredő károkért.

9. Vegyes rendelkezések
A résztvevő a jelen Játékokban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy adatait (név, e-mail cím) az Etyeki Kúria Borgazdasági Kft. a játék lezárultát követő fél évig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezelje.
Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a Játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek.
A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja. A módosításokról a Játékosok a játék weboldalán értesülhetnek. A résztvevő Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A nyertest a nyeremények után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.
Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a megbízásukból eljáró Adatfeldolgozó az e pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
Az alkalmazást és az általa kiszolgált nyereményjátékot nem a Facebook szervezi.

Budapest, 2022.01.12.
High Note SkyBar / IK Hotels Kft.